Werkwijze 2018-02-22T16:59:44+00:00

Werkwijze

Villa Boerebont werkt vanuit haar basisvisie dat een veilige, stabiele woonomgeving een succesvol werkende factor is voor persoonlijke ontwikkeling. Zij hanteert hierbij de begeleiding vanuit nabijheid (Presentie benadering, A. Baart 2011). Deze werkwijze vertaalt zich onder andere in de kleine, hechte teams op locatie. VBB vindt het van belang dat de begeleiding constant is en niet iedere dienst afgewisseld wordt door andere medewerkers. Iedere locatie kent op deze wijze een klein kernteam, zodat stabiliteit een gegeven is.

Omdat Villa Boerebont werkt met een diverse doelgroep en naast het wonen, individuele begeleiding biedt, kiest zij hierbij niet voor slechts een methode maar wordt er eclectisch gewerkt.

Diverse methoden die hierbij gebruikt worden zijn onder andere OGB, oplossingsgericht bejegenen, competentiegericht werken en motiverend begeleiden vanuit de Workwise methodiek.

Het gehele zorgverleningsproces wordt vorm gegeven middels een zorgplan en cyclische evaluaties conform de PDCA cyclus. Zie kwaliteitshandboek voor een schematische weergave van het hulpverleningsproces.

Door middel van de diverse woonlocaties van Villa Boerebont worden bewoners in staat gesteld stap voor stap hun zelfredzaamheid te vergroten, tot zij op het punt komen van maximale zelfstandigheid naar vermogen. Dit gebeurt door het opbouwen van zelfstandigheid en afbouwen van (woon)begeleiding. Hierbij worden perioden van drie maandelijkse evaluatie gehanteerd. Doel is altijd het behalen va maximale zelfstandigheid en minimale zorgafhankelijkheid.

Probleemaanpak:

Iedere jongere die bij Villa Boerebont komt wonen of deelneemt aan de dagbesteding / leer- werktraject krijgt een individueel begeleider toegewezen. In samenspraak wordt een handelingsplan opgesteld waarin de jongere zijn of haar hulpvraag vertaalt in concrete doelen, opgesteld volgens het SMART principe, en een stappenplan. Hulpvragen worden op de diverse leefgebieden uitgewerkt zoals onder andere, huisvesting, sociale ontwikkeling, financiën, gezondheid, etc. Voor het opstellen, registreren en evalueren wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket ONS Dit is een erkend systeem voor het leveren van WLZ zorg aan het zorgkantoor.

Een maal per drie maanden wordt geëvalueerd of de zorg passend is of dat er bijstellingen gedaan moeten worden. De integrale aanpak op meerdere leefgebieden maakt dat middels, relatief korte duur van intensieve begeleiding, cliënten kunnen uitstromen en kunnen volstaan met lichte ambulante (na)zorg. VBB investeert in contact en kennis van de regionale sociale kaart. Op deze wijze weet zij contact te leggen en samen te werken met instanties die bepaalde expertise in huis hebben en waarop de cliënt een beroep op kan doen waardoor VBB hier zelf geen tijd in hoeft te investeren. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld aanmelden van cliënten met schuldenproblematiek bij de gemeentelijke kredietbank voor schuldhulpverlening.