Werkwijze

Villa Boerebont werkt vanuit de basisvisie dat een veilige en stabiele woonomgeving een succesvol werkende factor is voor persoonlijke ontwikkeling. Zij hanteert hierbij de begeleiding vanuit nabijheid (Presentie benadering, A. Baart 2011). Deze werkwijze vertaalt zich onder andere in de kleine, hechte teams op de locaties. Villa Boerebont vindt het van belang dat de begeleiding door herkenbaarheid en continuïteit gekenmerkt wordt zodat niet iedere dienst afgewisseld wordt door steeds andere medewerkers. Iedere locatie heeft door deze werkwijze een klein kernteam, zodat stabiliteit een gegeven is. Vast en vertrouwd.

Omdat Villa Boerebont werkt met een diverse doelgroep die we woonbegeleiding en individuele begeleiding bieden, kiezen we niet voor een methodiek maar wordt er eclectisch gewerkt.

Diverse methoden die hierbij gebruikt worden zijn onder andere OGB, oplossingsgericht bejegenen, competentiegericht werken en motiverend begeleiden vanuit de Workwise methodiek.

Het gehele zorgverleningsproces wordt vormgegeven middels een zorgplan en evaluaties conform de PDCA cyclus. Zie het kwaliteitshandboek voor een schematische weergave van het hulpverleningsproces.

We werken bij Villa Boerebont met diverse woonlocaties. Zo worden bewoners in staat gesteld stap voor stap hun zelfredzaamheid te vergroten, tot zij op het punt komen van maximale zelfstandigheid naar vermogen. Dit gebeurt door het opbouwen van zelfstandigheid en afbouwen van (woon)begeleiding. Hierbij worden perioden van drie maandelijkse evaluatie gehanteerd. Het doel is altijd het behalen van maximale zelfstandigheid en minimale zorgafhankelijkheid.

Probleemaanpak

Iedere jongere die bij Villa Boerebont komt wonen of deelneemt aan een dagbesteding / leer- werktraject krijgt een individueel begeleider toegewezen. In samenspraak wordt een handelingsplan opgesteld, waarin de jongere zijn of haar hulpvraag vertaalt naar concrete doelen, opgesteld volgens het SMART principe met een stappenplan. Hulpvragen worden op de diverse leefgebieden uitgewerkt zoals onder andere, huisvesting, sociale ontwikkeling, financiën, gezondheid, etc. Voor het opstellen, registreren en evalueren wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket ONS Dit is een erkend systeem voor het leveren van WLZ- en WMO zorg aan het zorgkantoor en de Gemeentes.

Eenmaal per drie maanden wordt geëvalueerd of de zorg passend is of dat er bijstellingen gedaan moeten worden. De integrale aanpak op meerdere leefgebieden maakt dat middels, relatief korte duur van intensieve begeleiding, cliënten kunnen uitstromen en we kunnen vaak volstaan met lichte ambulante (na)zorg. VBB investeert in contact en kennis van de regionale sociale kaart. Op deze wijze weten wij contact te leggen en samen te werken met instanties die bepaalde expertise in huis hebben, zodat de jongere hier een beroep op kan doen waardoor VBB hier zelf geen tijd in hoeft te investeren. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld aanmelden van cliënten met schuldenproblematiek bij de gemeentelijke kredietbank voor schuldhulpverlening.