Stichting Villa Boerebont, gevestigd aan Aardenhoek 4 4817NE Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Cliënten zijn alle personen die bij Villa Boerebont in zorg zijn en waarvoor Villa Boerebont de zorg coördineert, ondersteunt en contacteert bij zorgkantoren, gemeenten en overige partijen.

Contactgegevens:

Stichting Villa Boerebont

Aardenhoek 4 4817NE Breda

Tel. +31 (0)76 5321018

info@villaboerebont.nl

Verwerkingsverantwoordelijke

Het is mogelijk dat externe partijen diensten vervullen op het gebied van gegevensverwerking t.b.v. Villa Boerebont. Als het hierbij gaat om de verwerking van persoonsgegevens blijft Villa Boerebont eindverantwoordelijk en sluit zij met de verwerkende partij(en) verwerkers overeenkomsten.

Evelien Vermeij is de verwerkingsverantwoordelijke van Stichting Villa Boerebont. Zij is te bereiken via e.vermeij@villaboerebont.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Alex Kop is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Villa Boerebont. Hij is te bereiken via fg@villaboerebont.nl Bij Villa Boerbont houdt hij zich bezig met:

• Het verzamelen van informatie over de gegevensverwerking van personen

• Het beoordelen of de verwerkingen aan de wet voldoen

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting Villa Boerebont verwerkt je persoonsgegevens doordat je een zorgovereenkomst met ons hebt of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Villa Boerebont (kan) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verzamelen of verwerken:

– ras

– godsdienst of levensovertuiging

– seksuele leven

– gezondheid

– strafrechtelijk verleden

– burgerservicenummer (BSN)

Is dit het geval dan wordt eerst toestemming gevraagd en leggen we deze zo goed mogelijk vast in de privacy bijlage bij de zorgverleningsovereenkomst of het zorgplan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Villa Boerebont verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

1. Stichting Villa Boerebont verwerkt persoonsgegevens alleen met jouw toestemming.

2. Stichting Villa Boerebont verwerkt persoonsgegevens met als doel het kunnen uitvoeren van de afgesloten zorgovereenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Villa Boerebont neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Villa Boerebont) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Villa Boerebont bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de in de WGBO vastgestelde verplichte bewaartermijn van 15 jaar.

Bewaartermijn je zorgdossier

De algemene bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar. Na afloop van de bewaartermijn moet het dossier vernietigd worden. Van uitzonderingen op de algemene bewaartermijn van 15 jaar is sprake bij:

• Goed hulpverlenerschap

• Uw medische gegevens kunnen langer bewaard worden indien dit redelijkerwijs voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener. Ook kan uw huisarts uw medische gegevens langer dan 15 jaar bewaren in het kader van continuïteit van zorg.

• Wettelijke plicht

• Voor het dossier van een onvrijwillig opgenomen psychiatrische patiënt geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar na beëindiging van de gedwongen opname. Voor vrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten geldt wel de algemene bewaartermijn van 15 jaar. Voor bepaalde gegevens in academische ziekenhuizen is de Archiefwet van toepassing. Documenten zoals het operatieverslag en de ontslagbrief moeten 15 jaar bewaard worden. Gegevens in het kader van een medische keuring moeten bewaard worden zolang het noodzakelijk is voor het doel waarvoor de keuring is gedaan. Dit zal meestal korter zijn dan 15 jaar.

• Verzoek van de patiënt

• U kunt een hulpverlener verzoeken bepaalde medische gegevens langer dan 15 jaar te bewaren. Maar u kunt ook om vernietiging van uw gegevens vragen, waarbij de bewaartermijn korter dan 15 jaar wordt. Binnen de Wet BOPZ kan een patiënt echter niet om vernietiging van zijn gegevens vragen voordat de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

• Anonieme gegevens

• Indien uw hulpverlener uw gegevens anonimiseert, kunnen ze langer dan 15 jaar worden bewaard. Gegevens zijn anoniem wanneer ze niet, of met onevenredig veel moeite, herleidbaar zijn tot een persoon. Het verwijderen van de naam is niet altijd voldoende. Het bewaren van anonieme gegevens is vooral van belang voor wetenschappelijk onderzoek.

• Belang van anderen

• Wanneer het gaat om erfelijke aandoeningen kan een hulpverlener gegevens langer bewaren in het belang van uw kinderen. Of uw hulpverlener heeft de gegevens nog nodig voor een juridische procedure, die u tegen hem aangespannen heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Villa Boerebont verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Villa Boerebont blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Stichting Villa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Villa Boerebont en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fg@villaboerebont.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Villa Boerebont wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, De Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Datalekken

Al op 1 januari 2016 is binnen het kader van de WBP (voorloper van de AVG) de meldplicht datalekken ingegaan. Deze meldplicht houdt in dat organisaties een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een (ernstig) datalek hebben en zij moeten het datalek melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). De meldplicht geldt als het datalek leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Villa Boerebont meldt deze datalekken uiterlijk binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Villa Boerebont documenteert alle datalekken zodat de Autoriteit Persoonsgegevens altijd kan controleren of aan de meldplicht wordt voldaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Villa Boerebont neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met je persoonlijk begeleider of via fg@villaboerebont.nl.